Bemanningsföretag för sjuksköterskeyrket

Bemanningsföretag för sjuksköterska har blivit vanligare inom vård de senaste åren. Många sjuksköterskor väljer att arbeta via bemanningsföretag istället för direkt på sjukhusen. Det finns både för- och nackdelar med att arbeta via bemanningsföretag som sjuksköterska. Bemanningsföretagen erbjuder ofta högre lön och mer flexibla arbetstider. Det kan vara attraktivt för sjuksköterskor som vill ha mer kontroll över sin arbetssituation. Samtidigt innebär det också mer osäkerhet kring framtida uppdrag.

Större frihet i jobbet

Många uppskattar den ökade flexibiliteten och valfriheten som bemanningsföretag erbjuder. Som anställd på ett bemanningsföretag kan man oftare välja när och var man vill arbeta. Det passar bra för till exempel småbarnsföräldrar. Man kan också lättare välja att arbeta extra vid behov. Flexibiliteten har dock ett pris. Som anställd på ett bemanningsföretag har man ingen garanterad arbetstid. Det kan vara svårt att planera sin framtid utan fast anställning. Vissa upplever också att de får ett sämre kollegialt stöd när de byter arbetsplats oftare.

Högre lön

Ytterligare en faktor som lockar sjuksköterskor till bemanningsföretag är den högre lönen. Bemanningsföretagen behöver locka till sig personal och erbjuder därför ofta högre timlön än vad som är norm på sjukhusen. Skillnaden i lön varierar, men det är inte ovanligt med 10-15% högre lön vid arbete via bemanningsföretag. Det högre timarvodet väger för många upp för osäkerheten och otryggheten med tillfälliga uppdrag.

Patientsäkerhet och kontinuitet

En risk med den ökade andelen inhyrd personal inom sjukvården är att patientsäkerheten och kontinuiteten kan påverkas negativt. Patienter kan uppleva att vården blir mer splittrad när de möter nya ansikten varje gång. Det kan också vara svårare att upprätthålla god kommunikation och överlämning när personal byts ut oftare. Vårdkvaliteten riskerar att försämras. Det är därför viktigt att bemanningsföretagen säkerställer att deras personal har rätt kompetens. Arbetsmiljön för sjuksköterskor på bemanningsföretag skiljer sig en del från den på sjukhusen. Eftersom man rör sig mellan olika arbetsplatser får man sällan samma kollegiala sammanhållning. Det kan leda till en känsla av rotlöshet för vissa. Samtidigt slipper man som konsult på ett bemanningsföretag många av de organisatoriska problem som finns på sjukhus. Man kan i högre grad fokusera på sitt jobb som sjuksköterska. Arbetsbördan upplevs också ofta som mer rimlig.

Hur utvecklingen kommer se ut framöver vad gäller bemanningsföretag inom sjukvården återstår att se. Om trenden med ökad andel inhyrd personal fortsätter kan det få konsekvenser för sjukvårdens organisering. Kanske kommer vi i framtiden att se fler privata vårdcentraler och mottagningar drivna av bemanningsföretag? Eller så vänder trenden och fler väljer återigen en traditionell anställning på sjukhus med mer trygghet. Vad framtiden bär med sig återstår att se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *